Warning: Undefined variable $popover_textblock in /home/digita37/public_html/wp-content/plugins/CommentarySandbox/commentpress-core/class_commentpress_display.php on line 313

Warning: Undefined variable $popover_comment in /home/digita37/public_html/wp-content/plugins/CommentarySandbox/commentpress-core/class_commentpress_display.php on line 314
|

Fragment 99

1 Leave a comment on paragraph 1 0 99C
99A. ] . γα .π̣εδὰ βαῖο̣[ν             ].α. . στ̣ο̣σ.[

δ̣[ . ]οῖ Πωλυανακτ[ίδ]αι̣ςϝ..πα[
3.. . . αισσαμιασι.ι̣ε.[ . ]το̣ις . . . . [ . ]3.ωνηρ[
χόρδαισι διακρέ̣κηνκαιφαι.[
ὀ̣λ̣ι̣σ̣β̣ . δόκο̣ι̣σ̣⟨ι⟩ περ̣καθ . . . . ενοςταισπα.[
6.. . ου.[ . . ]σι φιλοφρ[όν]ως 6.ἀκρωδ[
] . . . . δ’ ἐλελίσδ̣ε̣τ̣αι πρ.τ̣ανέ̣ωςφοιται.[
]ω̣ν̣ος δὲ διο[ . . ]ω.. ] . τ̣αισε[
9.] . υαλ̣ωδ’ .[ . ] . . ε̣νη̣τ̣ε̣[ . . ] . χ . .  ⊗ 9.] . . [

2 Leave a comment on paragraph 2 0 99B⊗ Λάτως]  τ̣ε καὶ Δ̣ί̣[ος] πάϊ[ . ]ξύσα[

] . . ε . . . [ . ]ἔπιθ̣’ ὀ̣ρ̣γία̣ν[ αὐτανε[
3.Γρύνηαν] ὐλ̣ώ̣δη̣⟨ν⟩ λίπω̣ν 12.ἀγκωνα[
] . ε̣ν̣ χ̣ρ̣η̣[σ]τ̣ή̣ριον ἐκπαισ’ ο[
] . [      ].ε̣υμεσ̣ [ . . ] . [ . ]ωνοὐτο[
6.] . . . . [ . . . . . ] 15.ταν[
] . . . . . . α[ . . ]ε̣ραιςὠσδ[
]ρ̣σανον[ . ] . . ργια̣ναιμ’ ο.[
9.]υ̣σομεν [   ] 18.πίκ.[
]ν ὐμνε[      ] [
κ̣α̣[             ]ε̣να̣[ . ]φο . [ . . . ]ν. ἀδελφέαν . . ]σ . [
12.ὠσπαι[        ] . ιο̣ . [ . . . ] . [          ]21.εὐο[ . ]δα.[
. υτισδε̣[ . . . ]κει̣. θε̣λη[    ]αὐαδεσ[
δει̣χ̣ν̣υσ[ . . . ]ε δηὖτε Π̣ω̣λ̣υ̣α̣ν̣ακτίδανκἀκ πτ . [
15.τὸν μάρ̣γον̣ ὄν̣δ̣ε̣ι̣ξ̣α̣ι̣ θέλω.24.ωπαιδ[
ἠμαν.[
Page 97

Source: https://digitalsappho.org/fragments/fr99/