Warning: Undefined variable $popover_textblock in /home/digita37/public_html/wp-content/plugins/CommentarySandbox/commentpress-core/class_commentpress_display.php on line 313

Warning: Undefined variable $popover_comment in /home/digita37/public_html/wp-content/plugins/CommentarySandbox/commentpress-core/class_commentpress_display.php on line 314
|

Fragment 26

“The Kypris Poem”

1 Leave a comment on paragraph 1 0  

πῶς̣ κε δή τις οὐ θαμέω̣ς̣ ἄσαιτ̣ο,
Κύπρι, δέσ̣π̣ο̣ι̣ν̣’̣, ὄτ̣τ̣ι̣ν̣α δὴ̣ φι̣λ̣[είη
καὶ] θέλοι μάλιστα π̣ά̣λ̣ι̣ν̣ κάλ̣[εσσαι;
4.ποῖ]ον ἔχησθα
νῶν] σ̣άλοισι̣ μ’ ἀλεμά̣τ̣ω̣ς̣ δ̣αΐ̣σ̣δ̣[ην
ἰμέρ]ῳ λύσαντ̣ι̣ γ̣όν̣’ ω̣μ̣ε – [
. . . ]. α . α .. [ . . ] α̣ι̣μ’ ο̣ὐ̣ π̣ρ̣ο[. . .] . ερησ[
8.. . . ]νε̣ερ . [ . ] αι̣
] . . . [ . . ] σέ θέλω [
. . . τοῦ]το πάθη[ν
]ι . αν, ἔγω δ’ ἐμ’ αὔτᾳ
12.τοῦτο σύνοιδα
] . [ . ] . τοις [ . . . .] .
]εναμ[
] . [ . ] . [
Page 26

Source: https://digitalsappho.org/fragments/fr26/